1. Biblia

Credem în Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu cuprins în Vechiul şi Noul Testament, infailibil în scrierile originale şi credem că acesta reprezintă autoritatea supremă şi finală pentru credinţă şi viaţă.

  1. Sfânta Treime

Credem în Dumnezeu Unul care există în trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.

  1. Natura omenirii

Credem că omenirea a fost creată neprihănită după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar prin păcat a căzut din această poziţie. Prin urmare, toţi oamenii sunt morţi din punct de vedere spiritual şi au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu prin pocăinţă.

  1. Pocăinţa, Naşterea din nou, Sfinţirea

Pocăinţa este actul întoarcerii la Dumnezeu şi părăsirea păcatului (Marcu 1:15; Luca 13:3; Fapte 3:19). Naşterea din nou este schimbarea supranaturală făcută de  Dumnezeu ca rezultat al pocăinţei omului. Sfinţirea este starea de a fi liber de păcat, viaţa trăită după principiile Bibliei, sub călăuzirea Duhului Sfânt.

  1. Mântuirea

Credem că moartea lui Hristos pe cruce a adus mântuire tuturor oamenilor, care se căiesc de păcatele lor şi care îşi întorc faţa către Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos, Mântuitorul şi Domnul lor.

  1. Botezul în apă

Botezul în apă este actul scufundării în apă oficiat în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, conform poruncii lui Hristos. Cu toate că acest act nu are putere să spele păcatul, el reprezintă moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Numai credincioşii care au experimentat pocăinţa şi naşterea din nou sunt eligibili pentru botezul în apă.

  1. Botezul cu Duhul Sfânt

Experienţa Botezului cu Duhul Sfânt este ulterioară sfinţirii şi, de cele mai multe ori, ulterioară botezului în apă. Ea este înzestrarea cu putere pentru slujire şi neprihănire. Este umplerea templului deja curăţit prin pocăinţă, naştere din nou şi sfinţire, este un dar al lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciune. Botezul cu Duhul Sfânt este însoţit de manifestarea vorbirii în limbi.

  1. Darurile spirituale

Au fost acordate Bisericii prin Duhul Sfânt pentru a fi folosite pentru zidirea Trupului lui Isus Hristos.

  1. Roada Duhului

Viaţa plină de Duhul se va manifesta prin dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânarea poftelor.

  1. Cina Domnului

A fost instituită de Domnul Isus Hristos pentru amintirea morţii Sale. Numai creştinii născuţi din nou, curăţiţi de păcat şi botezaţi în apă se pot împărtăşi cu Cina Domnului.

  1. Viitorul Bisericii

Credem în întoarcerea personală şi vizibilă a lui Isus Hristos, în învierea trupească a sfinţilor pentru viaţă veşnică, în prezenţa lui Dumnezeu şi în învierea trupească a celor nedrepţi pentru judecată.